Welkom op de Hildegaert!

Wat fijn dat u belangstelling hebt voor de Hildegaertschool. Wij hopen met deze informatie een goed beeld te geven van onze fijne school. We zijn een school die staat voor een veilige leeromgeving en een plezierige samenwerking. Zo komen we tot goede leerresultaten. Ons streven: iedere leerling moet zich veilig, begrepen en gezien voelen Wij gunnen onze leerlingen een onvergetelijke schooltijd, met een stevige basis voor hun verdere leven.
Image

Meer informatie over de Hildegaert?

U kunt een van een informatiebijeenkomst bijwonen. Tijdens de informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders vertellen directie, leerkrachten, ouders en kinderen iets meer over de school. Uiteraard kunt u vragen stellen en tijdens de rondleiding de school bekijken. De informatiebijeenkomsten zijn dit schooljaar op:

 • 13 september 2018
 • 30 november 2018
 • 8 februari 2019
 • 11 april 2019
 • 21 juni 2019
U kunt natuurlijk ook persoonlijk in gesprek met de directie. Dat doen we bij voorkeur op een maandag- of vrijdagochtend. Andere momenten, liefst als de school ‘in bedrijf’ is, zijn altijd mogelijk. Voor het opgeven voor de informatieochtend of het maken van een afspraak voor een gesprek kunt u mailen aan info@hildegaert.nl. Gewoon bellen kan natuurlijk ook: 010-4180049. Inschrijven? Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden.
Image

Meer informatie over ons onderwijs

Onderwijskundige identiteit

We zijn een school die in een veilige leeromgeving, op een plezierige manier en in samenwerking tot goede leerresultaten komt. In de praktijk zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:.
 • Onze leerlingen moeten het gevoel krijgen dingen goed te doen.
 • We leren ze respectvol met elkaar, de leerkrachten en hun omgeving om te gaan.
 • Onze leerlingen leren om goed en gericht zelfstandig te werken, te handelen en te leren.
 • De leerkrachten bieden een stimulerende leeromgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij werken met een ‘leerstofjaarklassensysteem’  Hierin kunnen onze kinderen zich aan hun medeleerlingen optrekken door samen te werken, elkaar te prikkelen en daardoor van elkaar te leren.

Christelijke identiteit

Alle kinderen zijn welkom op de Hildegaertschool. We vinden het belangrijk dat kinderen van alle levensovertuigingen samen naar onze school komen. We hopen dat onze kinderen ergens in hun leven een afweging kunnen maken of geloven hun leven verrijkt. Er wordt aandacht besteed aan het vieren van de christelijke feestdagen. In de groep vertellen en bespreken we Bijbelverhalen en zingen we christelijke liedjes.
Image

Plaatsing

Ieder jaar is er op de Hildegaertschool plek voor 58 nieuwe leerlingen. De toelating is op volgorde van inschrijving. Er is momenteel geen wachtlijst. Bij een wachtlijst krijgen broertjes en zusjes van leerlingen van de Hildegaert voorrang.   Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het tien dagdelen wennen op school. Wordt uw kind minder dan een maand voor het einde van het schooljaar vier jaar, dan geldt dit niet. Dit heeft te maken met de drukte op school in deze periode. Uw kind start dan na de zomervakantie.   Wilt u dat uw kind bij een vriendje of vriendinnetje in de klas komt? Dan kunt u dit aangeven bij de directie. Doe dat uiterlijk in april, voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt.   We vragen u een vragenlijst in te vullen die u samen met de adjunct-directeur bespreekt als uw kind begint op school.   Snel na de eerste schooldag brengen wij de beginsituatie van uw kind in kaart door middel van een observatielijst. We kijken dan ook naar signalen van hoogbegaafdheid.   Ongeveer zes weken na de eerste schooldag heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind over zijn of haar start.
Image

Arrangementen

De Hildegaertschool kiest er bewust voor een klassikale school te zijn, met oog voor de individuele leerling. De individuele verwerking van de leerstof in de klas verschilt. De school kent drie ‘arrangementen’, waarin we kinderen naar hun leerbehoefte bedienen:
 • het basisarrangement: wat iedere leerling moet kunnen en kennen;
 • het verdiept arrangement, met leerstof die aanspreekt voor de groep kinderen die niet voldoende in het basisarrangement wordt uitgedaagd;
 • het intensief arrangement, met leerstof voor de groep kinderen die extra instructie en/of oefentijd nodig heeft.
Binnen deze arrangementen zijn er ook momenten dat de leerkracht samenwerkt met een tweede leerkracht in de groep, de co-teacher. Deze zal veelal werken met kinderen, die voor dat specifieke vak in het intensieve arrangement zitten. Ook buiten de groep organiseren we extra hulp. Deze is bestemd voor kinderen die meer instructietijd nodig hebben of meer uitdaging.
Image

Leerstof

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de leerstof die wij aanbieden.

Image

Schoolactiviteiten


Schoolactiviteiten naast de lessen
De Hildegaertschool organiseert diverse activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind en ook heel leuk zijn.
Op school zelf organiseren we jaarlijks feesten, zoals:

 • Herfstfeest voor de kleuters
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasfeest
 • Verjaardag meester of juf
 • Afscheidsfeest oudste kleuters
 • Afscheidsfeest groep 8
 • Creamiddagen, waarbij de kinderen in een klein groepje bezig zijn met creatieve activiteiten. Voorbeelden: schminken, appelmoes maken, kleien of een gedichtenbundel in elkaar zetten.
 • Toneel: jaarlijks is er 1 musical per groep, en de hoofdmusical van groep 8.
 • Projecten met gastdocenten (bijvoorbeeld schimmenspel of zelf maken filmpjes).
 • Een project van twee weken. Alle activiteiten en lessen staan die weken in teken van het project. Thema’s uit het verleden zijn: Dieren, Water, Duurzaamheid en De stad Rotterdam.
Image

Uitstapjes / schoolreisjes

Activiteiten buiten de school
We organiseren jaarlijks de volgende uitstapjes:

 • Museumuitjes
  Bijvoorbeeld: het Maritiem Museum, Schoolmuseum, Museum voor Land- en Volkenkunde en Boymans van Beuningen. De kinderen krijgen hier een speurtocht en een rondleiding.
 • Bezoek kinderboerderij
  Hier doen de kinderen activiteiten als dieren voeren, bijenkast van dichtbij bekijken en kaas maken
 • Theateruitje
 • Schoolreis
 • Sportevenementen:
  Zwemtoernooi in het Zwarte Plasje
  Paasvoetbaltoernooi van de gemeente Rotterdam
  Voetbaltoernooi van de SPCOHS
  Sportdag
  Avondvierdaagse
Image

Hoe houden we contact met de ouders?

Image

Het team van de Hildegaert

Samenstelling team

Het team van de school bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die vaak al jaren met hart en ziel voor de school werken. Er zijn weinig wisselingen in de samenstelling van het team. Het team van de Hildegaertschool bestaat uit ruim 30 teamleden. Ongeveer de helft van de groepen heeft leerkrachten die de hele week voor de klas staan. Naast de directeur staat de adjunct-directeur. Daarbij beschikt de school over twee Intern Begeleiders, die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg van groep 1 t/m 8. Deze drie functies hebben samen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg aan individuele leerlingen en voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs op de school. Samen met de bouwcoördinatoren, die allen een LB-functie hebben, is daarmee de continue lijn in de leerlingenzorg gewaarborgd. De LB functie houdt een meerwaarde in boven de LA functie, die standaard is voor leerkrachten. LB-leerkrachten zijn hoger opgeleid en kennen meer verantwoordelijkheden binnen de school. Buiten de LB-functies voor de bouwcoördinatoren kent de school ook een LB-functie op het gebied van Meerbegaafden en één voor Gedrag. In de komende jaren zal conform landelijk beleid het aantal LB-functies worden uitgebreid. Voor gym en muziek zijn aparte docenten beschikbaar. Tot slot zijn er onderwijsassistenten en onderwijsondersteunende personeelsleden die huishoudelijke en licht administratieve werkzaamheden voor hun rekening nemen.

Intern begeleiders (IB’ers)

De school beschikt over twee intern begeleiders, die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg van groep 1 t/m 8. Zij vervullen een sleutelrol in het zorgsysteem. Zij zijn verantwoordelijk voor de extra zorg die kinderen nodig hebben. Daaronder valt ook de extra zorg door andere leerkrachten dan de groepsleerkracht. Van elk kind wordt een dossier bijgehouden. Daarin zitten individuele handelingsplannen, groepsoverzichten, groepsplannen, rapportkaarten, verslagen van leerlingbesprekingen en verslagen van gesprekken met ouders. Minstens drie keer per jaar hebben groepsleerkrachten leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen met de IB’ers. Hierin worden handelingsplannen voor de groep en voor individuele kinderen opgezet en geëvalueerd. Bovendien onderhouen de IB’ers het contact tussen buitenschoolse hulp vanuit Passend Onderwijs. Daarnaast is er regelmatig contact met het school maatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedisten, ergotherapeuten en natuurlijk onze eigen leerkrachten.
Image

Schoolmelk

In de ochtend wordt er een pauze gehouden. Kinderen kunnen iets te drinken en te eten mee nemen van huis. U kunt uw kind ook opgeven voor schoolmelk via www.schoolmelk.nl
Image

Ouderbijdrage 

Jaarlijks vragen wij van ouders een financiële bijdrage. Voor 2017-2018 is dit €143,50. We gebruiken het geld voor leuke activiteiten die niet gesubsidieerd worden door de overheid. In de loop van het jaar krijgt u een verantwoording van de besteding. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Toch gaan wij ervan uit dat ouders alleen in bijzondere gevallen niet betalen. U betaalt alleen voor de maanden dat uw kind op school zit. Is dat bijvoorbeeld 3 maanden, dan betaalt u het bedrag gedeeld door 10 maal 3.
Image

Verkeersprotocol  

Uitgangspunt van het protocol is de wens van school dat u uw kind met de fiets of lopend brengt. Dit vermindert het aantal auto’s rond de school en verbetert daarmee de verkeersveiligheid in de directe omgeving van de school. Het heeft ook een gunstig effect op de overlast, die we als school veroorzaken bij de omwonenden. Mocht u uw kind toch met de auto brengen, dan vragen we u het volgende:  
 • Wilt u de Debussylaan mijden?
 • Wilt u de (nog te markeren) voorkeursroute uit het verkeerscirculatieplan gebruiken? Grofweg is dat met de klok mee om de school, waarbij we de Terbregselaan willen vermijden.
 • Wilt u op de parkeerplaatsen bij de winkels tegenover de school parkeren?
 • Wilt u aan het brede deel van de Van Beethovensingel parkeren, recht tegenover de school?
 • Laat u uw kinderen niet uitstappen op gevaarlijke plekken: de hoeken rond de school, maar op de van Beethovensingel.
In de loop van de jaren is namelijk ook duidelijk geworden dat op de hoeken van deze straten gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als daar auto’s worden geparkeerd. Fietsers hebben dan geen overzicht over hetgeen zich achter die auto’s afspeelt. Aan het begin van het schooljaar zal de AC de Debussylaan weer even écht afsluiten om ouders te herinneren aan de gevaren die ontstaan door het gebruik van de Debussylaan en de straathoeken. We hopen dit jaar nadrukkelijk weer op de medewerking van alle ouders.