BEVOEGD GEZAG

In de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek staan naast onze Hildegaertschool, nog drie protestants-christelijke scholen: de Emmaschool, de Goede Herderschool en de Heijbergschool. Deze vier scholen vallen onder het bevoegd gezag van de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek. Het bestuur van deze stichting bestaat uit twee delen: een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel. In het toezichthoudend deel van het bestuur zit van elke school tenminste één ouder. Daarnaast kunnen er toezichthoudende bestuursleden zijn vanwege hun specifieke deskundigheid. Het uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder en een bestuurslid belast met de portefeuille bouwzaken. De directeur-bestuurder en de directeuren van de vier scholen vormen samen het directieberaad van de stichting. De namen en telefoonnummers van de bestuursleden vindt u op Maxclass.

HILDEGAERTSTICHTING

De stichting die tot 1 januari 1996 het bevoegd gezag van de Hildegaertschool vormde, de Hildegaertstichting, is blijven bestaan als steunstichting en is op de achtergrond bij de school betrokken. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het beheren van het eigen vermogen dat is opgebouwd uit gelden, schenkingen en legaten van ouders van (oud-)leerlingen.

Voor nadere inlichtingen hierover kan men zich wenden tot de directie van de school of tot een aan de school verbonden bestuurslid.