AFWEZIGHEID MELDEN

Als een kind door ziekte niet op school kan komen, moeten ouders dit ’s ochtends telefonisch vóór schooltijd melden. Dit voorkomt onnodige ongerustheid op school. De conciërge meldt dan aan de groepsleerkracht dat een kind afwezig is.

Wanneer een kind niet op school is én niet is ziek gemeld, belt de school met de ouders om er zeker van te zijn dat het kind niet nog onderweg is.

Als uw kind langer dan één dag ziek is, vragen we u dit elke dag door te geven. Zo raken er geen kinderen ‘zoek’.

Is uw kind niet afgemeld en ook niet op school, zullen we met u contact opnemen. Er gelden aparte regels voor extra verlof of extra vrije dagen.

VERKEER RONDOM DE SCHOOL

Een grote groep kinderen komt met ouders of alleen op de fiets naar school. Als de Debussylaan behalve met fietsers en overstekende voetgangers ook nog gevuld wordt met auto’s, ontstaat er een onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situatie. Om die reden is met de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie afgesproken dat de Debussylaan tussen de van Beethoven­singel en de Terbregselaan niet toegankelijk is voor autoverkeer.

De school heeft in samenwerking met de buurtbewoners, de MR en de gemeente een verkeersprotocol opgesteld.

ANTI-PESTPROTOCOL

De Hildegaertschool hecht veel waarde aan een veilig klimaat voor uw kind. In de klassen besteden we daarom veel aandacht aan pesten. In elke klas hangen gedragsregels en praten we over pesten, de gevolgen ervan, groepsvorming enz. We leren de kinderen:

 • Heb je ruzie, praat dit dan uit. Lukt dat niet, dan ga je naar de meester of de juf. Heb je het uitgepraat, dan vergeef je elkaar.
 • Word jij gepest, of iemand anders, vertel dat dan aan je juf of meester.
 • Durf je niet te vertellen dat jij of iemand anders gepest wordt, dan kan je ook naar een speciale juf.
  Er zijn twee vertrouwenspersonen aan school verbonden.
 • Vertel altijd thuis als je gepest wordt. Je moet het niet geheim houden.

GEDRAGSREGELS

We brengen uw kinderen de volgende regels bij:

 • We zijn rustig op de gang.
 • We houden alles opgeruimd en schoon.
 • We houden rekening met elkaar en met elkaars spullen.
 • We zeggen: stop, hou op!
 • We zorgen goed voor de omgeving.
 • We behandelen een ander zoals wij zelf behandeld willen worden.

MOBIELTJES OP SCHOOL

Om de lessen rustig te laten verlopen, moeten kinderen die een mobieltje hebben deze ’s ochtends uitgeschakeld inleveren bij hun leerkracht. Aan het einde van de schooldag krijgen ze hun mobieltje weer terug. Wilt u uw kind in noodgeval bereiken, dan kan dat via het vaste nummer van de school:
010 – 41 80 049.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN

Voor leerlingen, personeelsleden en stagiaires van de Hildegaertschool gelden kledingvoorschriften.

SCHORSING

In uitzonderlijke gevallen kunnen we een kind (tijdelijk) schorsen. Bijvoorbeeld als de leerling of zijn of haar ouder ernstige gedragsproblemen vertoont of personeel bedreigt. Als we schorsing overwegen nemen we eerst contact op met de ouders.